Spojovací materiál pro profesionály

WT WINTECH E-SHOP

Košík: Košík je prázdný

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti WT WINTECH a.s.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ,  VYMEZENÍ POJMŮ.

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost WT WINTECH a.s., IČ 65138708, DIČ CZ6518708, se sídlem Seifertova 33, 750 02 Přerov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1343, jako prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem.

Kupující je spotřebitel nebo obchodní partner.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Obchodním partnerem se rozumí:

 • subjekt zapsán v obchodním rejstříku
 • subjekt, který podniká na základě živnostenského oprávnění
 • subjekt, který podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů
 • subjekt, který provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je Obchodním partnerem, výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi Obchodními podmínkami a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé uzavřené smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách a přístupné v provozovně prodávajícího, je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícímu.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky www.wintech.cz, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod III. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

Je-li kupujícím obchodní partner, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím obchodnímu partneru a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu obchodnímu partneru s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Obchodní podmínky jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

II. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající se zavazuje dodržovat zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s logistikou, servisem nebo platebním stykem týkajícího plnění kupní smlouvy a ten jen v rozsahu nezbytně nutném.

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu WT WINTECH a.s., IČ 65138708, Seifertova 33, 750 02 Přerov. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, včetně dalších zákonných práv dle §21 zákona č. 101/2000 Sb.

Poskytnutí údajů je ze strany Kupujícího dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku.

Kupující si je vědom, že koupí zboží mu nevznikají žádná práva na používání obchodních názvů, firemních log, registrovaných značek atd., není-li v konkrétním případě zvláštním ujednáním stanoveno jinak.

III. OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má právo a možnost kontroly a opravy před odesláním objednávky. Objednávka kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení objednávky prodávajícímu. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání, platnost uzavřené smlouvy je 3 pracovní dny pro zboží na skladě prodávajícího v okamžiku návrhu smlouvy. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě prodávajícího, může dojít po vzájemné dohodě k prodloužení platnosti uzavřené smlouvy a případné změně ceny vzhledem k aktuální situaci na trhu nezávisle na vůli prodávajícího (kurzu Kč vůči zahraničním měnám, změna podmínek výrobce, cla).

Objednávat lze následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu, jehož provozovatelem je prodávající
 • elektronickou poštou na adresu prodávajícího
 • osobně v sídle společnosti
 • faxem, dopisem, telefonicky.
IV. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Způsob plateb:

 • platba v hotovosti při nákupu
 • platba předem bankovním převodem (zálohová platba), kupující má možnost zaplatit zboží předem na účet prodávajícího
 • platba dobírkou při doručení zboží, hotovost přebírá dopravce
 • platba bankovní převodem, pouze pro kupující, kteří mají přidělený kreditní rámec se splatností

Dodávky předmětu plnění budou realizovány dle skladové dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího ihned nebo v co nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího.

Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění osobním odběrem nebo na uvedenou adresu v objednávce. Součástí plnění není instalace předmětu plnění. Při osobním plnění a způsobu platby jiným než hotovost, nebo při plnění prostřednictvím dopravce, může zboží převzít jen osoba k tomu pověřená, která se musí dostatečně identifikovat a prokázat, že je oprávněna zboží převzít.

Prodejce zajišťuje doručení zboží, plnění prostřednictvím dopravce, po celé České a Slovenské republice obvykle do 1–3 pracovních dnů. Náklady na dodání se rozlišují podle zvoleného způsobu dopravy.

Ceník služeb dopravy a logistiky:

Způsob dopravy: Cena služby
(bez DPH)
Cena služby
(s DPH 21 %)
Limit pro dopravu zdarma
při dodávce zboží
Osobní odběr zdarma zdarma X
Přepravní služba Geis balík (do 30 kg) 100 121 nad 6000 Kč bez DPH
Přepravní služba Česká Pošta balík (do 30 kg) 130 157,30 nad 6000 Kč bez DPH
Přepravní služba DSV paleta 500 605 nad 6000 Kč bez DPH
Přepravní služba Slovensko Geis balík (do 30 kg) 8 EUR 9,68 EUR nad 500 EUR bez DPH
Přepravní služba Slovensko Raben paleta 35 EUR 42,35 EUR nad 500 EUR bez DPH
Přepravní služba Slovensko DSV paleta 40 EUR 48,40 EUR nad 500 EUR bez DPH

Způsob platby: Cena služby
(bez DPH)
Cena služby
(s DPH 21 %)
Platba dobírkou 30 36,30
Platba dobírkou Slovensko 1,50 EUR 1,82 EUR
Platba bezhotovostně (převodem) zdarma zdarma
Platba hotově (při osobním odběru) zdarma zdarma

Logistický příplatek: Cena služby
(bez DPH)
Cena služby
(s DPH 21 %)
Cena EURO palety 190 Kč/ks
(7,40 EUR/ks)
230,00 Kč/ks
(8,96 EUR/ks)
 • Osobní odběr (bezhotovostně i hotově) znamená vyzvednutí zboží kupujícím na výdejním místě prodávajícího

 • Přepravní služba balík (bezhotovostně i dobírka) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce (Přepravní služby) Česká pošta, s.p. (www.cpost.cz) nebo Geis Parcel CZ s.r.o. (www.geis.cz)

 • Přepravní služba paleta (nadrozměrný balík ČR) (bezhotovostně i dobírka) znamená, že předmět plnění je nadrozměrná zásilka a prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce (Přepravní služby) DSV Road a.s. (www.dsv.cz) nebo Raben Logistics Czech s.r.o. (ceskarepublika.raben-group.com). Nadrozměrnou zásilkou se rozumí zboží balené v zásilce jejíž nejdelší strana je delší jak 2 m, součet obvodu obalu a její délky je větší jak 3 m nebo hmotnost zásilky je větší jak 50 kg

 • Přepravní služba Slovensko balík (bezhotovostně i dobírka) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce (Přepravní služby) Geis Parcel CZ s.r.o. (www.geis.cz), do Slovenské republiky.

 • Přepravní služba paleta Slovensko (nadrozměrný balík SK) (bezhotovostně i dobírka Slovensko) znamená, že předmět plnění je nadrozměrná zásilka a prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce DSV Road a.s. (www.dsv.cz), nebo Raben Logistics Czech s.r.o. (ceskarepublika.raben-group.com) do Slovenské republiky. Nadrozměrnou zásilkou se rozumí zboží balené v zásilce jejíž nejdelší strana je delší jak 2 m, součet obvodu obalu a její délky je větší jak 3 m nebo hmotnost zásilky je větší jak 50 kg.

 • U zásilek které nelze přepravit na EURo paletě (a to z důvodu hmotnosti, nebo rozměry přesahují půdorys palety), bude přepravné zkalkulováno individuálně dle povahy zboží.

Kupující je povinen bezprostředně po splnění dodávky překontrolovat stav plnění smlouvy. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím a záručním listem, daňovým dokladem a dodaným zbožím, co do druhu, množství, sériového čísla, je povinen ihned uplatnit rozpor s kupní smlouvou (reklamaci). V případě plnění dopravcem je kupující navíc povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost bezpečnostních pásek, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se smlouvou tím, že zásilka je například neúplná nebo poškozená. Pokud ji i přesto přijme nebo zjistí poškození zboží po odstranění obalu, uplatní kupující reklamaci.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:

WT WINTECH a.s.
Seifertova 33
750 02 Přerov

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů - spočívajících ve hře nebo loterii

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je obchodním partnerem

V případě, že kupující je obchodní partner, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

VI. BALENÍ

Balení zboží je standardní pro příslušný druh zboží a je uvedeno v katalogu VISIMPEX a.s. Přípustná odchylka množství v balení je +-3%. V případě požadavku (objednávky) jiného typu balení, než je uvedeno v nabídkovém katalogu, budou náklady na nestandardní balení a manipulaci přiúčtovány navíc, vedle prodejní ceny zboží, tyto náklady budou uvedeny v "Potvrzení objednávky učiněném prodávajícím".

VII. REKLAMAČNÍ ŘÁD A DÉLKA ZÁRUKY

Reklamaci je možno uplatnit pouze písemnou formou. Reklamaci na dodané množství a zjevné vady zboží lze uplatnit na zákaznickém oddělení prodávajícího nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zboží kupujícím, jinak právo reklamovat dodané zboží a zjevné vady zboží zaniká. Písemná reklamace musí obsahovat název nebo jméno kupujícího, druh reklamovaného zboží, termín dodávky a popis vady. K písemné reklamaci je nezbytné přiložit kopii dodacího listu. Reklamované zboží zašle kupující na základě dohody se zákaznickým oddělením prodávajícího přepravní službou prodávajícího, přičemž náklady jsou v případě oprávněné reklamace hrazeny prodávajícím, v případě reklamace neoprávněné tyto přepravní náklady hradí kupující.

Délka záruky na zboží je 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno na faktuře nebo dodacím listě jinak.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 16. 5. 2013 a ruší předchozí znění obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

hafix - nový fasádní systém

Nový hliníkový systém pro montáž odvětraných fasád vyvinutý pro použití různých fasádních desek.

www.hafix.cz
Zaregistrovat se    Zapomenuté heslo?